Śledź nas na:Rodzina adopcyjna

Rodzina adopcyjna – stanowi najbardziej skuteczną i optymalną formę kompensowania dziecku zaburzonego funkcjonowania rodziny lub jej brak. Jej szczególne walory opiekuńczo-wychowawcze polegają na tym, iż stwarza ona pomiędzy dzieckiem a adoptującymi taką więź rodzinną, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicami naturalnymi.


Cztery rodzaje sytuacji, w których zgoda rodziców na adopcję nie jest wymagana:

 1. Gdy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

 2. Gdy rodzice nie są znani.

 3. Gdy porozumienie się z rodzicami napotyka trudne do porozumienia przeszkody.

 4. Gdy ojcu, któremu ojcostwo zostało ustalone przez sąd, nie została przyznana władza rodzicielska.


Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:


 • Odpowiedni wiek – do 55 lat

 • Pełna zdolność do czynności prawnych

 • Cechy osobowościowe rodziców

 • Motywy decyzji


Czynniki wykluczające kandydatów na rodziców adopcyjnych:


 • Objawy zaburzeń somatycznych ograniczających zdolność poruszania się

 • Zaburzenia psychiczne (psychozy, nerwice, padaczka, uzależnienia)

 • Nieprawidłowa motywacja


Rodzaje adopcji i skutki:


 • Przysposobienie pełne, zwane całkowitym (całkowite zerwanie i zatarcie więzi z rodziną naturalną, sporządzenie nowego aktu urodzenie dziecka)

 • Przysposobienie pełne, stanowiące podstawę; najczęściej orzekany rodzaj adopcji (dziecko adoptowane przyjmuje nazwisko)

 • Przysposobienie niepełne (osoby adoptowane mają kontakt z rodzicami biologicznymi).Zobacz także