Śledź nas na:Ognisko wychowawcze

Ognisko wychowawcze – to placówka środowiskowa, która ma na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży, zapewnia też pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo.

Zadania ogniska:

 • Wszechstronna pomoc wychowankom w rozwiązywaniu ich indywidualnych trudności życiowych i rodzinnych.

 • Wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenie poziomu kultury osobistej i eliminowanie zaburzeń wychowania.

 • Współdziałanie z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poradnictwo życiowe, rozwiązywanie i podtrzymywanie więzi emocjonalnych dziecka z rodziną.

Zakres obowiązków pracowników:


 • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osobistej wychowanków

 • przeprowadzanie badań, wywiadów szkolnych i środowiskowych, sporzadzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej

 • prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć specjalistycznych

 • współudział w opracowaniu indywidualnych planów pracy wychowawczej i terapeutycznej dla wychowawców i czuwanie nad ich realizacją

 • współpraca z sądem i placówkami służby zdrowia

 • organizowanie i prowadzenie terapii dla rodziców

 • sprawowanie opieki nad wychowankami z listy koleżeńskiej

 • wspieranie klubu dorosłych wychowawców.


Zadania wychowawcy:

 • poznanie warunków psychospołecznych wychowanków

 • czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego

 • współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie

 • współuczestniczenie w opracowaniu i czuwanie nad realizacją programu wychowawczo-terapeutycznego

 • inspirowanie i inicjowanie działań zespołowych powierzonej grupie wychowawczej

 • współpraca za środowiskeim rodzinnym wychowankaZobacz także