Śledź nas na:Internat

Wg Kowalik:
Internat - jest jednym z ogniw organizacyjnych szkoły. Stanowi formę opieki pełnej, poszerza bazę rekrutacyjną szkoły i pozwala na pogłębienie pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wg Bursa – jest międzyszkolną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży uczącej się z różnych szkół.

Funkcje internatu:


 • Opiekuńcza – zapewnienie wychowankom korzystnych warunków do życia, nauki, wypoczynku, dobrego samopoczucia

 • Wychowawcza – wywołanie zamierzonych i korzystnych zmian w osobowości wychowanków

 • Dydaktyczna – organizaowanie nauki własnej, pomocy koleżeńskiej, wyrównywanie braków szkolnych

 • Społeczna – związana z uspołecznieniem wychowanków do różnych prac

 • Diagnostyczna – możliwa jest do realizacji, gdy wychowawcy znają swoich wychowanków; umożliwia efektywne oddziaływania na młodzież.


Zadania (trzy zakresy działań):

 • usługowa rola wobec wychowanka

 • usługowa rola wobec szkoły

 • usługowa rola wobec społeczeństwa


Metody poznawania wychowanków:

 • obserwacja

 • ankieta

 • wywiad

 • pogawędka (dyskusja zespołowa)

 • autoekspresyjne (tematyczna i swobodna wypowiedz ustna i pisemna)

 • socjometria (badanie struktury grupy)

 • zabawy integracyjne


Metody pracy wychowawcy w internacie:


Wpływ osobisty

 • sugestia

 • perswazja

 • przykład osobisty

 • wyrażanie aprobaty i dezaprobaty

Wpływ sytuacyjny

 • nagradzanie i karanie

 • instruowanie

 • ćwiczenia i wykonywanie zadań

Wpływ społeczny

 • modyfikacja celu zespołu

 • przekształcanie struktur wewnętrznych zespołu

 • nadawanie właściwego kierunku działań

Kierowanie samowychowaniem

 • doświadczenie

 • dyżury

 • pozytywne wzorce, modeleZobacz także