Śledź nas na:Świetlica

Wg A. Maksymowicza:

Świetlica – to zespół środków i form organizacyjnych prowadzonych w celu racjonalnego gospodarowania wolnym czasem między zakończeniem nauki w szkole, a powrotem ucznia do domu.

Zadania świetlic:

 • opiekuńcze

 • wychowawczo-dydaktyczne

 • społeczno-użyteczne


Rodzaje świetlic ze względu na:

 • charakter

 • formy

 • metody pracy

 • wiek dzieci

Są to:

 • Świetlice organizowane przez organizacje społeczne: komitety blokowe i osiedlowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe (kluby, świetlice osiedlowe)

 • Świetlice organizowane przez zakłady pracy (świetlice lub kluby przyzakładowe)

 • Świetlice szkolne i dworcowe organizowane przez władze szkolne


Podział świetlic:

 • planowana

 • tematyczna

 • klubowa

 • typu instruktorskiego

 • zielona


Funkcje świetlic:


 • Opiekuńcza i wychowawcza – polega na zapewnieniu opieki dziecku, poczucia bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia.

 • Wychowawcza – polegająca na planowych oddziaływaniach mających na celu kształtowanie osobowości dziecka, przygotowanie do samodzielnego podejmowania inicjatyw, kształcenie postawy twórczej, tolerancji, wzajemnego szacunku, zaspokojenia potrzeb dziecka w dziedzinie działalności twórczej, rekreacyjnej oraz poprzez wypełnianie zadań o różnym charakterze.

 • Społeczna – polega na uspołecznianiu dzieci i wdrażanie ich do działań grupowych, do umiejetności życia i współpracy, podejmowania aktywności dla wspólnego dobra.

 • Dydaktyczna – organizowanie nauki własnej i pomocy koleżeńskiej pod opieką wychowawcy, rozwijanie czytelnictwa, pomoc dziecku w odrabianiu zadań domowych, do systematycznej i racjonalnej nauki.

 • Kompensacyjna – zmierzająca do wyrównania różnic kulturowych, likwidowania lub minimalizowania zaniedbań wychowawczych i osiągnięć w nauce.


Typy i rodzaje zajęć:


 • Umysłowe: czytelnictwo pism i ksiażek, konkursy, opowiadanie baśni, audycje radiowe i telewizyjne, prowadzenie kronik.

 • Artystyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, recytacja, teatr lalek, zajęcia muzyczne, wystawy.

 • Rozrywkowe: gry i zabawy ze śpiewem, przy muzyce, sprawnościowe, imprezy rozrywkowe, dyskoteki, filmy.

 • Zajęcia praktyczno-techniczne: szydełkowanie, szycie, haftowanie, praca z papierem, zajecia kulinarne, przyrodnicze, fotograficzne.

 • Sportowe i turystyczne: gry i zabawy ruchowe, turnieje, wycieczki, obozy, biwaki.

 • Opiekuńcze: nauka samoobsługi, ćwiczenia usprawniające manualnie, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, gimnastyka, zadania wyrównujące, nauka pisania, czytania, matematyki.


Zasady stosowane w pracy świetlicy:


 1. zasada akceptacji i uznania

 2. elastyczność i różnorodność działań

 3. przemienność zajęć ruchowych z innymi zajęciami

 4. dostosowanie organizacji pracy, rodzaju zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka

 5. rozbudzenie nieskrępowanej aktywności i twórczości dziecka

 6. indywidualizowanie oddziaływań

 7. celowość, ciągłość i systematyczność pracy

 8. samodzielność i współodpowiedzialność dzieci za ład i porządek w trakcie zajęć

 9. poszanowanie godności, indywidualności dziecka

 10. tworzenie atmosfery afirmacji i bliskiego kontaktu emocjonalnego.Zobacz także